نام و نام خانوادگی : زهرا جمیلی شیروان
آدرس پست الکترونیک: jamili@esfarayen.ac.ir
مقطع تحصیلی : دکتری 
رشته تحصیلی : 
دكتري تخصصي مهندسي مواد
وبسایت شخصی  :  کلیک نمایید

تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی: 262