نام و نام خانوادگی : محمد حاتمی
آدرس پست الکترونیک: m.hatami2010@gmail.com ,  m.hatami2010@Esfarayen.ac.ir , m.hatami@xjtu.edu.cn

مقطع تحصیلی : دکتری 
رشته تحصیلی : مکانیک 

وبسایت شخصی  :  کلیک نمایید


تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:269