نام و نام خانوادگی : آقای ولی الله کاوسی

 تحصیلات :  کارشناسی ارشد

تلفن: 05837266531 داخلی 214