نام و نام خانوداگی :
دکتر محدثه نظری

سمت : مدیر واحد انفورماتیک
 

رشته تحصیلی:  مهندسی شیمی

دانشگاه های محل تحصیل:

کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز- دانشگاه صنعت نفت

دکترا مهندسی شیمی- دانشگاه رازی کرمانشاه

مرتبه علمی: استادیار


تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:257