58

نام و نام خانوداگی : مهندس زهرا کیوانلو شهرستانکی

سمت : مدیر واحد انفورماتیک
 

رشته تحصیلی:  مهندسی کامپیوتر

دانشگاه های محل تحصیل:

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار دانشگاه خوارزمی تهران

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش مصنوعی  دانشگاه فردوسی مشهد

مرتبه علمی: مربی


تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:257