نام و نام خانوادگی:
صدیقه عباسی

آدرس پست الکترونیک: s.abbasi@esfarayen.ac.ir 
 

تحصیلات  : 
 

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ پایان تحصیل
دیپلم ریاضی مشهد ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی شیمی شهید باهنر کرمان ۱۳۸۳
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فردوسی مشهد ۱۳۸۹
دکتری مهندسی شیمی فردوسی مشهد ۱۳۹۳