نام و نام خانوادگی : علی انصاری فر

سمت : مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

تحصیلات : کارشناسی ارشد تاریخ

تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:251

شماره تماس مستقیم : 05837266538