نام  و نام خانوادگي:  اسماعیل گیلاسی

سمت: مدیر امور مالی

تحصیلات : فوق لیسانس

تلفن : 05837266531 داخلی 207