آتنا قاسم آبادی تحصیلات : دکتری ریاضی
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : سیستم های دینامیکی
پست الکترونیک : ghasemabadi@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
امین نباتی تحصیلات : مکانیک
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : مکانیک
پست الکترونیک : amin459@yahoo.com
تلفن : 05837266530
حبیب اله صفری تحصیلات : مکانیک
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : مکانیک
پست الکترونیک : safari@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
حدیث ژرفی تحصیلات : دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
سمت : هیات علمی- مدیر پژوهش و فناوری
زمینه پژوهش : Creep Mechanic- Smart Materials- Composite Materials- Vibration and Control
پست الکترونیک : zharfi@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
سمیه گرایلو تنها تحصیلات : ریاضی
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : آنالیز هارمونیک
پست الکترونیک : so.grailoo@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
مرتضی دیرانلو تحصیلات : عمران
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : عمران- ژئوتکنیک
پست الکترونیک : M.deiranlou@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
امین خزائی تحصیلات : دکترای مهندسی عمران-سازه
سمت : استادیار گروه عمران
زمینه پژوهش : بتن های فوق توانمند، تخریب پیشرونده در سازه، تحلیل غیر خطی سازه
پست الکترونیک : khazaee.amin@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266531
حمید دارابی تحصیلات : دکتری ریاضی
سمت : مدیریت امور دانشجویی
زمینه پژوهش : جبر - نظریه گروهها - جبر لی
پست الکترونیک : darabi@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266531
رضا مقصودی تحصیلات : عمران
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : هیدرولیک
پست الکترونیک : maghsodi@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
علی خرسند زاک تحصیلات : فیزیک
سمت : مدیر طرح و برنامه
زمینه پژوهش : نانو
پست الکترونیک : khorsand@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
محمد حاتمی تحصیلات : دکتری مهندسی مکانیک
سمت : مدیریت پژوهش
زمینه پژوهش : مکانیک، تبدیل انرژی
پست الکترونیک : m.hatami@xjtu.edu.cn - m.hatami2010@gmail.com
تلفن : 05837266530
محمد خوران تحصیلات : مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
سمت : مدیر گروه
زمینه پژوهش : پرداخت سطح، روش های ماشینکاری، تولید پایدار
پست الکترونیک : m.khoran@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266531
محمدحسن بهنام فر تحصیلات : دکتری تخصصی
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : تاریخ اسلام
پست الکترونیک : behnamfar@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
مرتضی سعادت طرقی تحصیلات : دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
سمت : عضو هیات علمی
زمینه پژوهش : تبدیل انرژی- مدلسازی ترمودینامیکی- بهینه سازی فرآیند ها- نیروگاه های حرارتی
پست الکترونیک : Msaadat@esfarayen.ac.ir- MSaadat.Targhi@yahoo.com
تلفن : 05837266531
مصطفی عابدی تحصیلات : ریاضی
سمت : مدیر مالی
زمینه پژوهش : ریاضی
پست الکترونیک : abedi@esfarayen.ac.ir , Ms_abedi@yahoo.com
تلفن : 05837266530-269
معصومه کرامتی تحصیلات : دکتری تربیت اسلامی
سمت : سرپرست نظارت و ارزیابی
زمینه پژوهش : تربیت اسلامی، مشاوره، روانشناسی
پست الکترونیک : keramati@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
مهدی شریف نیا تحصیلات : دکترای مهندسی مکانیک طراحی جامدات
سمت : هیات علمی گروه مکانیک
زمینه پژوهش : Multibody System Dynamics, Robotics, FEM, Computational Mechanics, Vibration and Control
پست الکترونیک : sharifnia.mahdi@esfarayen.ac.ir & sharifnia.mehdi@gmail.com
تلفن : 05837266530 داخلی 274
مهدی قاسمی فرد تحصیلات : فیزیک
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : فیزیک
پست الکترونیک : m_ghasemifard@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530