آزمایشگاه های دانشکده مواد و شیمیکارگاه ها دانشکده مواد و شیمی : 


 
 • کارگاه ماشین ابزار و جوشکاری ( ابمنی)
 
 • کارگاه عمومی (مواد، مهندسی شیمی)
 
 • کارگاه ریخته‌گری1(مواد)
 
 • کارگاه ریخته‌گری 2(مواد)
 
 • کارگاه ریخته گری3(مواد)
 
 • کارگاه ریخته‌گری آلیاژهای آهنی
 
 • کارگاه ریخته‌گری آلیاژهای غیرآهنی
 
 • کارگاه فلزکاری
 
 • کارگاه مدلسازی1
 
 • کارگاه مدلسازی2
 
 • کارگاه جوشکاری
 
 • کارگاه ماشین‌ابزار
 
 • کارگاه عملیات حرارتی