نام و نام خانوادگی :
علی اصغر موسی زاده

سمت : رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن: 05837266532  داخلی : 206