ساعت 10-8 ساعت 12-10 ساعت 14-12 ساعت 16-14 ساعت 18-16
شنبه   دکتر کرامتی(پاسخگویی) –کلاس 101
 
دکتر سعیدپور(راهنمایی) –کلاس 311

دکتر حیدری(راهنمایی) –کلاس 312

دکتر خالقیان(راهنمایی) –کلاس 201
دکتر خالقیان(پاسخگویی) –کلاس 401

دکتر حاجی زاده(راهنمایی) –کلاس 404

دکتر کیان(راهنمایی) –کلاس 101

دکتر رحمانی وحید(پاسخگویی)-کلاس  201

 
دکتر حاجی زاده(راهنمایی) –کلاس 211
یکشنبه دکتر اسماعیل زاده(پاسخگویی) –کلاس 101
 
دکتر نایب زاده(پاسخگویی) –کلاس 201

دکتر کرامتی(پاسخگویی) –کلاس 311
 
 
دکتر سعیدپور(راهنمایی) –کلاس 312

دکتر حیدری(راهنمایی) –کلاس 404

دکتر خالقیان(راهنمایی) –کلاس 401

دکتر عباسی(راهنمایی) –کلاس 211
 
دکتر اکرامی(راهنمایی) –کلاس 101

دکتر حاجی زاده(پاسخگویی) –کلاس 311

دکتر کیان(راهنمایی) –کلاس 401
دکتر حاجی زاده(پاسخگویی) –کلاس 201

دکتر رحمانی وحید(پاسخگویی)-کلاس 101
دوشنبه دکتر اسماعیل زاده(راهنمایی) –کلاس  101
 
  دکتر سعیدپور(پاسخگویی) –کلاس 311

دکتر حیدری(پاسخگویی) –کلاس 312
دکتر خالقیان(پاسخگویی) –کلاس 401

دکتر اکرامی(پاسخگویی) –کلاس 404
دکتر اسماعیل زاده(پاسخگویی) –کلاس 211
 
سه شنبه دکتر بهنام فر(پاسخگویی) –کلاس 101

دکتر جمیلی(راهنمایی) –کلاس 311

دکتر اسماعیل زاده(راهنمایی) –کلاس 312

دکتر نایب زاده(پاسخگویی) –کلاس 401
 
دکتر عباسی(راهنمایی) –کلاس 404

دکتر جمیلی(پاسخگویی) –کلاس 211

دکتر کرامتی(راهنمایی) –کلاس 201
 
دکتر رحمانی وحید(پاسخگویی)-کلاس 101
دکتر سعیدپور(پاسخگویی) –کلاس 101

دکتر بهنام فر(پاسخگویی) –کلاس 311

دکتر حیدری(پاسخگویی) –کلاس 312

دکتر عباسی(پاسخگویی) –کلاس 401

دکتر کیان(پاسخگویی) –کلاس 404

دکتر نظری(پاسخگویی) –کلاس 211
دکتر اکرامی(راهنمایی) –کلاس 101

دکتر نظری(راهنمایی) –کلاس 312

دکتر کرامتی(راهنمایی) –کلاس 404
 
 
چهارشنبه دکتر اکرامی(پاسخگویی) –کلاس 312

دکتر جمیلی(راهنمایی) –کلاس 101

دکتر نایب زاده(راهنمایی) –کلاس 404
 

دکتر عباسی(پاسخگویی) –کلاس 211

دکتر جمیلی(پاسخگویی) –کلاس 201

دکتر نظری(راهنمایی) –کلاس 401
 
 
 
دکتر کیان(پاسخگویی) –کلاس 311

دکتر نظری(پاسخگویی) –کلاس 101
 
دکتر نایب زاده(راهنمایی) –کلاس 312
 
 دکتر رحمانی وحید(پاسخگویی)-کلاس 101