مناقصه یک مرحله ای مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینبه نام خدا

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در نظر دارد کلیه ی فعالیت های خدماتی و پشتیبانی سال ۹۶ را به یکی از شرکت های صلاحیت دار خدماتی از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای واگذار نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ لغایت ۹۵/۱۲/۱۵

قبول پیشنهادات : تا پایان وقت اداری ۹۵/۱۲/۲۵

زمان گشایش پاکت ها : ۹۵/۱۲/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل مجتمع 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 

نوع سپرده : به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین و یا واریز نقدی به حساب شماره ۴۴۴۲۷۸۹۵۱ بانک تجارت شعبه امام خمینی اسفراین در وجه مجتمع آموزش عالی .کلیه اشخاص حقوقی جهت دریافت اسناد مناقصه با داشتن معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۷۱۱۸۰۵۰۰۴ شناسه ۷۸۳۵۶۶۲۹۳۶۱۵۰۴۹۲۸ بانک ملی شعبه امام خمینی اسفراین به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس : اسفراین ، بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

توجه : پرداخت هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . ش ۷۲۹۵-۷