آزمایشگاه های دانشکده برق و کامپیوتر کارگاه های دانشکده برق و کامپیوتر:


 
  • کارگاه عمومی شماره یک
 
  • کارگاه عمومی شماره دو
 
  • کارگاه برق
 
  • کارگاه سیم کشی