نام و نام خانوادگی: رقیه خالقیان مقدم

 

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: r_khaleghianm @esfarayen.ac.ir


ارتباط مستقیم با دبیرخانه جذب  : 

تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:۲۱5

تلفن مستقیم : ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۶

فکس :  ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۹