شرح وظایف ریاست آزمایشگاه مرکزی
 
1) اداره آزمایشگاه مرکزی و نظارت بر امور محوله به کارشناسان
 
2) ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه مرکزی
 
3) کنترل و بروزرسانی پروفایل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در سامانه شاعا
 
4) ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخش های مختلف آزمایشگاه و تلاش در رفع نواقص و مشکلات مربوطه
 
5) برقراری ارتباط موثر با کارکنان آزمایشگاه وگروه های دریافت کننده خدمات و بررسی میزان رضایتمندی آنان با نظرسنجی و رسیدگی به شکایات مرتبط
 
6) نظارت بر رعایت و اجرای اصول مستندسازی در آزمایشگاه شامل تدوین مدارک و نگهداری سوابق
 
7) پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات
 
8) امضای اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاه از محل بودجه سالیانه و درآمد های اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای پژوهش دانشگاه
 
9) ارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبارات (مواد مصرفی) به شورای پژوهش دانشگاه
 
10) همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی با اساتید و دانشجویان دانشگاه
 
11) تهیه و تنظیم پیش نویس دستور کارها، فرم ها و آیین نامه های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی برای پیشنهاد به شورای پژوهش دانشگاه
 
12) پیشنهاد پرداخت درآمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه ها بر اساس کارایی و تعهد کاری، به شورای پژوهش دانشگاه
 
13) پیشنهاد توسعه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی به شورای پژوهش دانشگاه
 
14) جمع آوری نیاز های تجهیزات بر اساس نظر کارشناسان و ارائه آن به شورای پژوهش جهت تصویب
 
15) تهیه بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
 
16) همکاری مستمر با دفتر امور پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
17) نظارت بر امور تعمیر و نگهداری تجهیزات
 
18) ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه شورای پژوهش دانشگاه
 
19) ارسال گزارش سالیانه به مدیریت و معاونت پژوهشی دانشگاه