Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse ریاستریاست
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست مجتمع
حوزه ریاست و روابط عمومی
تاریخچه مجتمع
امکانات دانشگاه
ارتباط مستقیم با ریاست
اداره حراست
گروه نظارت و ارزیابی
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
Collapse مدیریت  فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
پرتال فرهنگی
Collapse مدیریت حقوقیمدیریت حقوقی
چارت سازمانی مدیریت حقوقی
شرح وظایف مدیریت حقوقی
قوانین و مقررات مدیریت حقوقی
مناقصه ها و مزایده ها
Collapse دبیرخانه جذب هیات علمیدبیرخانه جذب هیات علمی
شرایط عمومی و اختصاصی
Collapse معاونت آموزش ، پژوهش و دانشجوییمعاونت آموزش ، پژوهش و دانشجویی
معاونت
Collapse مدیر امور پژوهشی و فناوریمدیر امور پژوهشی و فناوری
پرتال پژوهش
واحد انفورماتیک
Collapse مدیر دانشجوییمدیر دانشجویی
پرتال امور دانشجویی
پرتال اداره تربیت بدنی
Collapse مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلیمدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
پرتال امور آموزش
Collapse آیین نامه ها و فرم هاآیین نامه ها و فرم ها
فرم های دانشجویی
فرم های کارکنان
Collapse مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجوییمرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی
پرتال مرکز بهداشت
Collapse آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی
پرتال آزمایشگاه
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی
Collapse معاونت اداری و مالیمعاونت اداری و مالی
معاونت
مدیریت طرح و برنامه
Collapse مدیر امور اداری و پشتیبانیمدیر امور اداری و پشتیبانی
اداره امور عمومی و تدارکات
اداره کارگزینی و رفاه
Collapse مدیر امور مالیمدیر امور مالی
اداره دریافت و پرداخت
اداره رسیدگی به اسناد ، تنظیم حساب ها و اعتبارات
Collapse دانشکده ها دانشکده ها
مکانیک و عمران
برق و کامپیوتر
مواد و شیمی
Collapse پرتال هاپرتال ها
امور فرهنگی
امور دانشجویی
امور پژوهش و فناوری
امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
آزمایشگاه مرکزی مجتمع
مرکز مشاوره و سلامت
اداره تربیت بدنی