نام ونام خانوادگی : مرتضی سعادت طرقی
پست الکترونیکی: Msaadat@esfarayen.ac.ir- MSaadat.Targhi@yahoo.com  تلفن تماس : 05837266531 داخلی : 219
تحصیلات : دکتری مکانیک
آیین نامه ها و فرم ها


دانلود فرم پایان دوره کارآموزی