سمت : سرپرست آزمایشگاه مرکزی

تلفن: 05837266531  داخلی: 239