نام و نام خانوادگي :   محسن محمدي

آدرس پست الكترونيك و شماره تماس: 
 mohammadi.m54@gmail.com , mohsen@esfarayen.ac.ir

تحصيلات  : 

درجه تحصيلي رشته تحصيلي و تخصصي مؤسسه/دانشگاه سال دريافت مدرك
دکترای تخصصی فناوری اطلاعات UKM ۹۳
فوق ليسانس فناوري اطلاعات –تجارت الکترونيک دانشگاه شيراز ۸۷
ليسانس برق-قدرت دانشگاه مازندران  ۷۸