سمت: معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگي: غلام رضا حیدری


ایمیل:  g.heidari@aut.ac.ir

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد و متالوژی