نام و نام خانوادگی : محمدحسن بهنام فر

سمت : مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات : دکتری تاریخ اسلامی

تلفن :  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی : ۲۳
۸