شرح وظایف کارشناس ارتباط با صنعت
 • پیگیری امور مربوط به کارموزی دانشجویان اعم از :
 • صدور معرفی نامه به محل انجام کاراموزی برای دانشجویان
 • دریافت نامه اختمام کاراموزی وبررسی صحت انجام کاراموزی
 • بایگانی نامه های دریافتی از محل کاراموزی دانشجویان (اختمام، حضور و غیاب)
 • پیگیری امور دانشجویان شرکت کننده در طرح کواپ
 • دریافت و ارسال نامه های اداری به دفتر ارتباط به صنعت
 • بررسي نيازهاي آموزشي در ارتباط با سلامت و معرفي توانمندي در كميته آموزشي به صنايع و سازمانهاي مربوطه
 • تهيه تقويم آموزشي ساليانه و ارسال به صنايع و سازمانهاي مربوطه
 • تدوين ليست دوره هاي آموزشي مورد نياز جامعه در ارتباط با سلامت با هماهنگي مبادي ذيربط
 • تهيه موارد آموزشي از جمله پوستر، خبرنامه و كتابچه آموزشي و فيلم
 • برنامه ريزي و هماهنگي و اخذ مجوز لازم جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي باز آموزي
 • پيش بيني و تهيه مكان و تداركات و تجهيزات مورد نياز جهت برگزاري دوره هاي آموزشي
 • صدور گواهينامه مربوطه با هماهنگي مبادي ذيربط
 • ارائه گزارش هاي اداري به دبير دفتر ارتباط با صنعت از فعاليت هاي انجام شده