سرکار خانم  لیلا جوادی علمی 
تحصیلات:  دکتری روان شناسی تربیتی

تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱   داخلی: 235