نام
:   علی
نام خانوادگی:   خرسند زاک
رشته تحصیلی:   نانوفیزیک
مقطع تحصیلی :  دکتری

دانشگاه های محل تحصیل:

-         دکتری: دانشگاه مالایا (UM)
-         کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد
-         کارشناسی: دانشگاه بیرجند