عبارتند از : 

1-  تنظیم و صدور اسناد از پرسنل ، اداری ، سرمایه ای ، اختصاصی و بازنشستگان
2-  صدور چک از تمام حساب های جاری ، طرح ، ابلاغی درآمد ، سپرده و ….
3-  تحریر دفتر معین بانک و ثبت وجوه رسیده و چکهای صادره به تفکیک حساب بانکی و منابع اعتباری بطور روزانه
4- اخذ صورتحساب بانکی و گواهی موجودی حساب حتی المقدور در پایان هر هفته یا در پایان هر ماه و تهیه مغایرت بانکی برای هریک از حسابهای بانکی و تطبیق آن با حسابهای دفتر کل از طریق مسئول اداره دفترداری و تنظیم حساب و تحویل مغایرت تهیه شده به مسئول تنظیم حساب
5- پیگیری در امر دریافت اعتبار حقوق بازنشستگی و موظین و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین در موعد مقرر تنظیم و ارسال فرمهای مربوط به بازنشستگان و موظفین به اداره کل سازمان بازنشستگی استان بطوری که هیچ گونه تعلل و مسامحه در امر پرداخت حقوق این قشر زحمت کشیده ایجاد نشود
6-  تهیه و تنظیم و ارسال فرمهای مربوط به بازنشستگی شاغلین اعم از سهم دولت و کارمند و اخذ تایید از سازمان بازنشستگی و انجام کلیه امورات بازنشستگی
7- پرداخت کسورات مربوط به حقوف همزمان با پرداخت وجه به کارکنان اعم از بیمه ، مالیات ، بازنشستگی و سایر کسورات به حساب های مربوطه
8- تحویل اسناد هزینه پرداخت شده در پایان هر روز به مسئول بایگانی اسناد هزینه در مقابل اخذ رسید
9-  ضمائم اسناد هزینه : 
- برگ در خواست خرید کالا و یا خدمات با امضاءهای مجاز و داشتن شماره و تاریخ دفتر اندیکاتور و شرح کالا با ذکر مشخصات فنی و محل مصرف آن
- گواهی انجام خدمات در مورد خرید خدمات با امضاءهای مجاز با ذکر تاریخ
- فاکتور فروش جهت کالاهای خریداری شده حاوی سربرگ مشخصات صاحب فاکتور و آدرس دقیق محل فروشگاه و امضاء فروشنده
-  قبض انبار جهت کلیه کالاهای خریداری شده با ذکر مشخصات کامل و داشتن امضاءهای مجاز
- دستور پرداخت توسط ریاست محترم مجتمع یا مقام مجاز از طرف ایشان
- رسید و امضاء گیرنده وجه یا گواهی بانک مبنی بر واریز وجه به حساب کارکنان و یا رسید حواله وجه به حساب ذینفعان
- رسید مربوط به پرداخت کسورات از قبیل مالیات بیمه عمر ، حوادث ، درمانی ، مازاد تامین اجتماعی ، بازنشستگی و سایر کسورات متعلقه که دستگاه مکلف به کسر آن می باشد.
10- ثبت و نگهداری ضمانت نامه های بانکی به تفکیک
11- حفظ و نگهداری دسته چک ها و سایر اوراق بهادار به دور از دسترس اشخاص
12- نگهداری ته چک های صادره به تکفیک نوع حساب جاری بطور مرتب و منظم به تفکیک هر سال
13- تکمیل چک های صادره از قبیل تاریخ صدور چک به حروف و عدد ، مبلغ چک به حروف و عدد ، نام گیرنده چک و مانده گیری در پایان هر برگ چک صادره
14-صدور اسناد و پرداخت اسنادی که مراحل تا پرداخت را طی کرده باشد