عبارتند از  : 

مکان های ورزشی

 

سالن غذاخوری

ساختمان آموزشی – اداری

کتابخانه

ساختمان کارگاهی

نمازخانه

ساختمان آزمایشگاهی

تاسیسات

سالن اجتماعات

خوابگاه ملکی پسران

خوابگاه ملکی دختران