رقیه خالقیان مقدم تحصیلات : شیمی کاربردی
سمت : سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی
زمینه پژوهش : نانومواد و پیل های سوختی
پست الکترونیک : r_khaleghianm@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
زهرا جمیلی شیروان تحصیلات : دكتري تخصصي مهندسي مواد
سمت : عضو هیات علمی گروه مواد
زمینه پژوهش : مواد آمورف توده ای، جوشکاری، عملیات حرارتی، بررسی سینتیک تحولات فازی
پست الکترونیک : jamili@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
مصطفی طهری تحصیلات : مواد
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : مواد
پست الکترونیک : fa.tahari@gmail.com
تلفن : 05837266530
میثاق قمری تحصیلات : دکترای تخصصی
سمت : هیات علمی-استادیار
زمینه پژوهش : نانو مواد سرامیکی و هیبریدی
پست الکترونیک : ghamari_iust@yahoo.com
تلفن : 05837266530
ابوالفضل جمعه گیان تحصیلات : دکترای مهندسی شیمی
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : فرآیندهای غشایی، جداسازی گاز
پست الکترونیک : abolfazl.jomekian@gmail.com
تلفن : 058-37266531
بهگام رحمانی وحید تحصیلات : دکتری مهندسی شیمی
سمت : مدیریت ارتباط با صنعت
زمینه پژوهش : نانوکاتالیست، طراحی راکتور و واکنش ها، محیط زیست، سوخت های سبز، تصفیه آب و پساب
پست الکترونیک : behgam@esfarayen.ac.ir , behgam.rahmanivahid@gamil.com
تلفن : 33 - 05837266531 (داخلی 284)
جواد اسماعیل زاده تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی مواد
سمت : هیات علمی گروه مهندسی مواد
زمینه پژوهش : بیومتریال، نانوفناوری
پست الکترونیک : esmaeilzadehj@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266531-داخلی 281
حامد نایب زاده تحصیلات : دکتری
سمت : هیئت علمی مهندسی شیمی
زمینه پژوهش : کاتالیست، انرژی، محیط زیست
پست الکترونیک : h.nayebzadeh@esfarayen.ac.ir; h.nayebzadeh@yahoo.com
تلفن : 058-37266531
صدیقه عباسی تحصیلات : مهندسی شیمی
سمت : هیات علمی (دانشیار)
زمینه پژوهش : نانوتکنولوژی
پست الکترونیک : s.abbasi@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
غلامرضا حیدری تحصیلات : دکتری
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : مهندسی سطح و خوردگی (آبکاری الکتریکی، فتوالکتروشیمی، فتوکاتالیست، خوردگی)
پست الکترونیک : g.heidari@aut.ac.ir
تلفن : 05837266530-268
فاطمه سعیدپور تحصیلات : دکترای تخصصی مهندسی مواد
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : کامپوزیتهای زمینه فلزی، پیل های سوختی اکسید جامد و مهندسی سطح
پست الکترونیک : f.saeidpour@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
محدثه نظری تحصیلات : دکترا
سمت : هیئت علمی
زمینه پژوهش : ترموسینتیک و کاتالیست، فرآیندهای گازی
پست الکترونیک : M.nazari@esfarayen.ac.ir;Mohadeseh.nazari@gmail.com
تلفن : 05837266531-257
مرتضی حاجی زاده تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی مواد و متالورژی
سمت : عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد
زمینه پژوهش : نانو مواد، مهندسی سطح
پست الکترونیک : Hajizadeh@esfarayen.ac.ir
تلفن : ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ داخلی ۲۷۰
مهری السادات اکرامی کاخکی تحصیلات : شیمی کاربردی
سمت : عضو هیئت علمی (دانشیار)
زمینه پژوهش : نانوکاتالیست ها، پیل های سوختی، سنتز نانو مواد
پست الکترونیک : ekrami@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530