کارشناس فارغ التحصیلان و بایگان |  کارشناس گروه (صنایع، برق، کامپیوتر) و مهمانی و انتقال  |  کارسناس گروه (عمران، مکانیک، علوم مهندسی)  |  کارشناس گروه (شیمی، ایمنی، مواد)  تلفن :  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی : ۲۲۳            تلفن :  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی : ۲۲۲                          تلفن :  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی : ۲۲۳            تلفن :  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی : ۲۲۳