• اداره امور عمومی و تدارکات
   
  شرح وظایف مدیریت امور عمومی و تدارکات
   
  • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
  • تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
  • انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
  • تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
  • تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان
  • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
  • برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری
  • سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه
  • ‌ پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
  • پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه
  • برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی
  • برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها
  • رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات
  • رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
  • پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
  • انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها
  • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
  • امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و… مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
  • نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم