• دبیرخانه جذب هیات علمی
  نام و نام خانوادگی: رقیه خالقیان مقدم

   

  رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

  مرتبه علمی: استادیار

  پست الکترونیک: r_khaleghianm @esfarayen.ac.ir


  ارتباط مستقیم با دبیرخانه جذب  : 

  تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:۲۱5

  تلفن مستقیم : ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۶

  فکس :  ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۹