• مدیر امور دانشجویی


    نام و نام خانوادگی : علی قربانی شیراز

    مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مشاوره - مشاوره شغلی


    تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱   داخلی: 227