• مدیر امور اداری و پشتیبانی  نام و نام خانوادگی : آقای حسن کافی

  مقطع تحصیلی :  کارشناسی ارشد


  تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱   داخلی: 224 
  برخی از وظايف امور اداری و پشتيبانی :
   
  • اجرای سياست ها و خط مشی های دانشگاه در زمينه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتيبانی
  • نظارت بر حسن انجام فعاليتهای واحدهای تابعه
  • تهيه و تنظيم آئين نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط براساس ضوابط و مصوبات مجتمع و ابلاغ آن به کليه واحدها پس از تاييد
  • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسيدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هيات های رسيدگی به تخلفات اداری
  • مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحی به مراجع ذيربط به همکاری مديريت طرح و برنامه
  • ايجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کليه پرسنل مجتمع
  • برنامه ريزی در جهت تامين نيروی انسانی مورد نياز دانشگاه و ارائه طرح ها و پيشنهادهای لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيات علمی و غير هيات علمی
  • پيش بينی ترفيع و تغيير گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط
  • همکاری با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسيسات
  • انجام تدارکات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهای مختلف مجتمع و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذيربط
  • شرکت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلی کارکنان
  • نظارت در انجام کليه امور خدماتی مجتمع و ارائه آن به واحد های مختلف
  • انجام امور مربوط به قراردادهای مجتمع با هماهنگی مسئولين ذيربط
  • تهيه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور
  • برنامه ريزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی مجتمع
  • نظارت بر اجرای صحيح مقررات استخدامی و ارائه راهنمای های لازم
  • همکاری در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ، نمودار و پستهای سازمانی مجتمع با مديريت طرح و برنامه
  • نظارت بر امور حضور و غياب ، ورود و خروج و انتظامات مجتمع و طرح تمام وقت کارکنان ، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هيات علمی و غير هيات علمی )
  • مشارکت در جلسات و کميسيونهای مختلف و اظهارنظر و ارائه پيشنهادات لازم
  • رسيدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصميمات لازم
  • نظارت بر امر ارزشيابی واحد های تابعه