بهینه سازی پارامترهای پاشش حرارتی HVOF برای بهبود مقاومت به اکسیداسیون پوشش MCrAlY توسط روش سطح پاسخ
نویسندگان : طهری، حاتمی، قربانیان
نام کنفرانس : دومین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1395بازگشت