کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی مکانیک
گرایش : تبدیل انرژی
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ اخذ مدرک   1390بازگشت