دکتری
رشته : مهندسی شیمی
گرایش : نانو
نام دانشگاه محل تحصیل : فردوسی مشهد
تاریخ اخذ مدرک   1393بازگشت