کارشناسی
رشته : مکانیک
گرایش : طراحی جامدات
نام دانشگاه محل تحصیل : آزاد مشهد
تاریخ اخذ مدرک   1374بازگشت