تشخیص هویت از روی رگهای پشت دست در تصاویر فرو سرخ با استفاده از طبقه بندی SVM
نام ژورنال : مجله علمی _ پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه امام حسین ( ع )


سال   1396بازگشت