مطالعه عددی استفاده از نانوسیالات در خنک کاری رادیاتور موتورهای احتراق داخلی
مجریان : محمد حاتمی
کارفرما : مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

تاریخ اجرا   1395/9/16بازگشت