بررسی کاربرد سیستم های پیمایش گرمایی الکتریکی در مهندسی تهویه مطبوع
نویسندگان : جانی، بهروز صفری، حاتمی
نام کنفرانس : چهارمین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری   1394بازگشت