بررسی عددی شکل هندسی نانوذرات مختلف بر بازدهی و عملکرد کلکتور خورشیدی لوله خلاء
نویسندگان : مردانی، حاتمی
نام کنفرانس : سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1396بازگشت