تحلیل و بررسی عملكرد سیستم‌های كنترل ظرفیت در چیلر های تراکمی و جذبی
نویسندگان : بهروز صفری، جانی، حاتمی
نام کنفرانس : چهارمین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی شریف
زمان برگزاری   1394بازگشت