مقایسه تجربی طول عمر ابزار در ماشین کاری سریع با تغییرات سایز ابزار
نویسندگان : حبیب الله صفری، محمد خوران
نام کنفرانس : کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوریهای پیشرفته
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1394بازگشت