تاثیر میزان اسیدیته بر روی تغییرات تجزیه فتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسید روی
نویسندگان : صدیقه عباسی*، مریم حسن¬پور مهری السادات اکرامی کاخکی
نام کنفرانس : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
مکان برگزاری : دانشگاه تهران
زمان برگزاری   May 2017بازگشت