بررسی خواص نانوسیال حاوی نانومیله های مس و نقره
مجریان : صدیقه عباسی
کارفرما : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

تاریخ اجرا   1395بازگشت