دکتری
رشته : مکانیک
گرایش : ساخت و تولید
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی مالزی
تاریخ اخذ مدرک   1393بازگشت