سنتز و مشخصه یابی نانوذرات Ag و CuO و هیبرید CuO-Ag
نویسندگان : صدیقه عباسی- فرید نوری وطن
نام کنفرانس : اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
مکان برگزاری : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
زمان برگزاری   مهر 1394بازگشت