بررسی تاثیر میزان اسیدیته آب¬های آلوده بر روی فعالیت فتوکاتالیستی هیبربد حاوی ذنانوذرات ZnO و SnO2
مجریان : صدیقه عباسی
کارفرما : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

تاریخ اجرا   1396بازگشت