ردیابی زاویه چندین هدف در سونار با استفاده ازخروجی آرایه ‌ای از سنسورها

نام کنفرانس : چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

زمان برگزاری   1390بازگشت