کارشناسی
رشته : مهندسی شیمی
گرایش : صنایع شیمیایی معدنی
نام دانشگاه محل تحصیل : شهید باهنر کرمان
تاریخ اخذ مدرک   1384بازگشت