دکتری
رشته : مهندسی مواد
گرایش : مهندسی سطح و خوردگی
نام دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ اخذ مدرک   1394بازگشت