بهینه سازی انتقال حرارت در حفره های متخلخل موجی شکل در شرایط مختلف با استفاده از روش سطح پاسخ
مجریان : محمد حاتمی
کارفرما : مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

تاریخ اجرا   1395/12/22بازگشت